Polityka prywatności

Oświadczenie prawne

Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa. Można przeglądać tę stronę dla własnej rozrywki i informacji. Prosimy jednakże nie dystrybuować, nie modyfikować, nie przesyłać ani nie zmieniać zawartości strony bez pisemnej zgody Adecco, której częścią jest Spring Professional Poland.

Wyłączenie odpowiedzialności

Adecco nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link. Ani Adecco,
ani żaden z podmiotów stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikłe, pośrednie lub wynikające z kary szkody powstałe w wyniku dostępu do lub wykorzystania treści niniejszej strony ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nią poprzez link.

Odsyłacze do innych witryn

Niektóre witryny internetowe Adecco mogą zawierać linki do innych witryn. Adecco nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności czy za treść takich witryn. Zalecamy, by dokładnie zaznajomili się Państwo z polityką ochrony danych osobowych wszystkich odwiedzanych przez Państwa witryn.

Dane osobowe

Z wyjątkiem informacji osobistych mogących posłużyć do Państwa identyfikacji, które możemy zebrać od Państwa zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, żadnych innych przekazów ani materiałów, które wysyłacie Państwo do Adecco przez Internet nie traktujemy jako poufne i podlegające ochronie własności. Przesyłając jakiekolwiek dane czy materiały do naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na to, aby Adecco lub jakikolwiek jego podmiot stowarzyszony lub zależny mógł wykorzystywać te dane lub materiały do dowolnych celów, włączając w to reprodukcję, transmisję, publikację, przekaz radiowy i wysyłkę. Ponadto prosimy nie wysyłać ani nie nadawać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, stanowiących groźbę, oszczerczych, zniesławiających, obscenicznych, pornograficznych lub profanujących, ani też żadnych materiałów, które mogłyby powodować lub zachęcać do zachowania uznawanego za przestępstwo kryminalne lub naruszenie prawa. Zwracamy uwagę, że wszelkie wysłane przez Państwa informacje pomagające Państwa zidentyfikować, traktowane będą zgodnie z Polityką prywatności.

Niniejsza strona jest przeznaczona i kierowana do mieszkańców Polski. Wszelkie materiały reklamowe i oświadczenia w niej zawarte są ważne jedynie na terenie Polski.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej związane ze stroną

Wszelkie nazwy, logo i znaki pojawiające się na niniejszej stronie są, o ile nie podano inaczej, znakami handlowymi posiadanymi lub używanymi na mocy licencji Adecco Group AG lub jego podmiotów stowarzyszonych lub zależnych na terenach, gdzie Adecco prowadzi sprzedaż produktów noszących takie znaki handlowe. Nazwy, logo i znaki handlowe firm trzecich, spoza Grupy Adecco, są wykorzystane na niniejszej stronie jedynie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie wymaga zgody prawnego właściciela. Użycie lub niewłaściwe użycie znaków handlowych lub jakichkolwiek innych elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane, chyba że treść niniejszych Warunków Ogólnych lub strony stanowi inaczej.

Wszystkie materiały zamieszczone na tych stronach są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych materiałów przysługują wyłącznie Adecco Poland Sp. z o.o. (zwana dalej Adecco) lub właściwym autorom. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia Adecco lub innego podmiotu praw autorskich. Zabronione jest, w szczególności, bez zezwolenia Adecco, umieszczanie jakiegokolwiek z tych materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie przedmiotowych materiałów innym osobom – w zakresie dozwolonego użytku osobistego, pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane. Wszystkie nazwy, oznaczenia graficzne, słowno – graficzne i inne oznaczenia o charakterze odróżniającym, umieszczone na stronie są, o ile nie stwierdzono inaczej, znakami towarowymi lub innymi oznaczeniami podlegającymi ochronie prawnej. Wyłącznie uprawnionym do korzystania z tych znaków i oznaczeń, na terenach, gdzie sprzedawane są produkty grupy Adecco jest Adecco i inne podmioty z grupy Adecco oraz podmioty, które uzyskały stosowne zezwolenie od spółki z grupy Adecco. Korzystanie bądź używanie znaków i oznaczeń, o których mowa wyżej jest stanowczo zabronione, chyba że co innego wynika z postanowień zamieszczonych na niniejszej stronie.

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie witryny Adecco lub odwiedzenie nas za pośrednictwem jednej z naszych reklam interaktywnych. Adecco zobowiązuje się do zabezpieczania i ochrony prywatności klienta i kandydata korzystającego z Internetu, szczególnie osób niepełnoletnich. Naszą politykę ochrony danych osobowych opracowaliśmy na podstawie norm prawnych obowiązujących w Polsce, a także wytycznych, przepisów i wymogów w naszych oddziałach za granicą. Poprzez ten dokument przedstawiamy Państwu zarys naszego aktywnego zaangażowania w ochronę Państwa prywatności.

Adecco nie tylko angażuje się w ochronę danych osobowych jak to przedstawiamy, poniżej, lecz również spełnia przepisy o ochronie prywatności obowiązujące w naszym kraju. Dziękujemy raz jeszcze za zaufanie okazane Adecco.

Jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy

Zawsze mają Państwo kontrolę nad danymi przekazywanymi firmie Adecco. W Adecco zbieramy Państwa informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne dane niezbędne w procesie selekcji kandydatów na miejsca pracy. Wszystkie dane podają nam Państwo dobrowolnie, dlatego też, jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesach rekrutacji i selekcji mogą Państwo odwiedzić nasze witryny bez ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych. W takim jednak przypadku nie będą Państwo mieli szansy na współpracę z naszą firmą. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, także przez pocztę elektroniczną, aby móc odpowiadać na Państwa komentarze czy prośby o informacje, lub też by skontaktować się z Państwem w razie potrzeby.

Udostępnianie i przekazywanie danych

Adecco nie będzie sprzedawać, wymieniać ani w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych żadnym podmiotom gospodarczym, z wyjątkiem innych spółek tej korporacji, chyba że będziemy do tego zobowiązani prawnie lub możliwość udostępnienia danych naszym klientom będzie przez Państwa zaakceptowana.

Jeżeli otrzymamy od Państwa zgodę na udostępnienie danych osobowych naszym klientom w formie CV, listu motywacyjnego czy innych dokumentów, możemy przekazać te dane, ale tylko do celów rekrutacji. Firmy te mogę się z Państwem skontaktować bezpośrednio.

Dane personalne będą przechowywane w bazach danych Adecco, które znajdują się w Hiszpanii i Francji. Dostęp do tych danych w pełni jest jednak udostępniony tylko dla pracowników Adecco w Polsce a informacje na ten temat rozmieszczone są zgodnie z potrzebami na stronach formularzy zgody lub rejestracji danej witryny internetowej. Zgoda na ewentualne udostępnianie lub przesłanie, danych osobowych do państw innych niż Polska rozmieszczona zostanie zgodnie z potrzebami także na stronach formularzy zgody lub rejestracji. Nasza polityka ochrony informacji zapewnia tym danym ten sam poziom bezpieczeństwa niezależnie od miejsca ich przechowywania.

Cookies

Cookies pomagają nam na wiele sposobów uczynić Państwa wizytę w naszej witrynie ciekawszą i przyjemniejszą. Są one plikami tekstowymi, które przeglądarka umieszcza w Państwa komputerze podczas odwiedzania witryny internetowej. Adecco używa technologii cookies, aby uzyskać od Państwa w czasie takich odwiedzin dane nie-personalne. Większość przeglądarek przyjmuje cookies automatycznie, można je jednak skonfigurować w taki sposób, by ich nie przyjmowały, lub by zawiadamiały o ich wysyłaniu.

Zabezpieczenia

Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od Państwa drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem. Niestety niemożliwe jest zagwarantowanie stuprocentowej ochrony. Jeżeli pragniecie Państwo, by pewne dane osobowe były szczególnie chronione, zalecamy, by nie przesyłać ich drogą internetową.

Dostęp do własnych danych i zażalenia
Staramy się, aby nasze dane na Państwa temat były kompletne, aktualne i dokładne. Informujemy Państwa, jak i gdzie mogą Państwo znaleźć dogodny dostęp do swoich danych osobowych oraz jak zawiadomić nas o błędach. Ponadto wszelkie pytania oraz prośby o dostęp do danych osobowych, ich korektę i uaktualnienie prosimy kierować na adres: biuro.hq@adecco.com